Уралдаанд оролцох

Та Facebook хаягаараа нэвтэрч орно уу.Таны утасны дугаар олон нийтэд харагдахгүй


Санал болгох нэр

Оноосон нэр нь 3 үгнээс хэтрэхгүй, төгсгөлд нь "Даатгал" гэсэн үгийг оруулсан байх.

Жишээ нь: "Эхний үг + Хоёрдугаар үг + Даатгал", "Үндэсний + Амьдралын + Даатгал"Нэрийн тайлбар


1 эрсдэл тодорхойлох бүрт +3 оноо /0-15 оноо/

1 арга зам тодорхойлох бүрт +3 оноо /0-15 оноо/

1 дүгнэлт тодорхойлох бүрт +3 оноо /0-15 оноо/

Бичсэн үгийн тоо: 0

Үгийн тоо /400-500/ үг заагдсан үгийн тооноос хэтэрсэн эсвэл дутсан бол -3 оноо
Эх Сурвалж

+