Уралдаанд ирүүлсэн материал

Санал болгож буй нэр

Насны Түшиг Даатгал

Илгээсэн: Ядамсүрэн Пагамдулам

Нэрийн тайлбар

Монгол Улсын иргэн бүрийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд зорино

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

Гэнэтийн аюул осол, гэмтэл, хүн амын өвчлөл, хүрээлэн буй орчны бохирдол, гэмт халдлага, нийгмийн ядууралд өртөх, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, стресс үүдэлтэй сэтгэлзүйн өвчлөл, насны доройтол, хөгжлийн бэрхшээл согог, байгалийн эрсдэлт хүчин зүйл ( Зуд, түймэр, үер, нуранга, үйлдвэрийн осол( ХАБ) , ажлаас халшрах хам шинж' аялалын даатгалгүйн хохирол' ( гадаадын иргэнд төлөх өр төлбөр) өмчийн маргаан, гэр бүлийн салалт, өрхийн амжиргаанд халтай бүх эрсдэлт хүчин зүйлс ( эдгээр багтсан )

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Хуримтлалтай болох, Даатгалын компаниа зөв сонгон тогтмол үйлчлүүлэх, хууль эрх зүйн ойлголт мэдлэгтэй байх, төрөл садан олон нийтэд хандан даатгалын давуу тал ач холбогдлыг таниулж сурталчлах нь иргэн бүрт хамааралтай эрүүл нийгмийг бүрдүүлэх зүй тогтол болно

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Монгол улс төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд иргэдийн амьдралд санхүүгийн сахилга бат, өрхийн төлөвлөгөөт хуримтлал, Даатгалын эрх зүйн орчны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр таниулан сурталчлах, нийгмийн доройтлын эсрэг даатгалын компаниудын оролцоог нэмэгдүүлэх' жишээ: нь ХБНГУ-д жирийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн 17 төрлийн даатгалд хамрагдсан байдаг бөгөөд ийнхүү даатгалын ач холбогдол нь хөгжсөн оронд иргэдийн амьдралын НАСНЫ ТҮШИГ болж тэгш хүртээмжтэй нийгмийнхээ амаглан амьдрах таатай орчин бүрдсэн тогтолцоо нь Амьдралын хамгаалалт бүхий нийгмийнхээ гишүүдийн зүгээс сэтгэл ханамжийн, чөлөөтэй сэтгэж хөдөлмөрлөж амьдрахын эх ундрага болж байгаа нь манай улсад системийн шинэчлэл хийхийг зайлшгүй шаардлагатай байна. Төрөөс албан журмын даатгал нь тодорхой үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажилладаг хэдий боловч, нийт иргэдийг даатгалд хамруулах тухай ойлголтыг олон нийтэд сурталчлан ач холбогдлыг таниулах маркетингийн процесс, үйл явц нь удаашралтай үр дүн багатай явагдаж байгаа нь ажиглагддаг юм. Үүнтэй зэрэгцэн өнөөгийн төр засгийн үзэл баримтлал' иргэдийн амьдралын чанарыг бодитоор дээшлүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэл, экспорт, ЖДҮХС-гаар шударга шүүлтээр олгогдох зээлийн ач холбогдол бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хандлага нь учир дутагдалтай байгаа нь бусад салбарын хөгжилд онцгой сөргөөр нөлөөлж байна Монгол улсад бүртгэлтэй 78.000 аж ахуйн нэгжүүд бий. Тэдгээрээс 60.000 орчим аж ахуйн нэгжийн статус харилцаа нь ЖДҮ-ийн бизнес эрхлэгчид байдаг гэсэн статистик судалгаат мэдээлэл байдагтай холбон эдийн засгийн хөгжлийн гол асуудал хөрөнгө оруулалт, бизнес органик өсөлтийг дэмжих зорилгоор шийдвэр гаргагчдын Алсын хараатай бодлого шийдвэрийг Монголын Худалдаа Аж үйлдвэрийн танхимийн гишүүн байгууллагууд төдийгүй, шинээр өнөөдрөөс төлөвлөн бүтээн байгуулж байгаа Start up company болон жижиг төсөл хөтөлбөрүүдийн хувь заяа эрх зүйн тогтолцооны хүлээлттэй байна. Иргэншлийн чухал бодлоготой нийцүүлэх хамгийн стратегийн ач холбогдолтой салбаруудын нэг бол Банк санхүү Даатгалын нөхөн сэргэдэг даатгалын эрүүл тогтолцоог төрөөс уян хатан зохицуулалтай бодлогоор дэмжин үеийн үедээ залгамж чанараа алдахгүйгээр хөгжин төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ нийт иргэдийн эрсдлийн менежментийн талаархи зөв ойлголтыг хөршлөх системтэйгээр түгээн дэлгэрүүлж, Хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, эх орондоо хувь нэмрээ оруулах иргэдийг урамшуулах систем бүхий арга замаар өндөр насны тэтгэвэрийн даатгалыг ар гэр төрөл төрөгсөдөө өвлүүлэн үлдээх үнэ цэнэтэй амьдралын даатгалын мехамнизмыг төрөөс хуульчлан батлуулахыг иргэд бид хүсч байна. Баярлалаа

Санал болгож буй нэр

Төвшин амьдралын Даатгал

Илгээсэн: Хатансүрэн Баасандулам

Нэрийн тайлбар

Амар төвшин амьдралыг билэгдэж өгсөн нэр юм. Төвшин гэдэг үг нь айх аюулгүй амар жимэр, аз жаргалтай, тайван тогтуун, сэтгэл амар гэсэн утгыг илэрхийлдэг.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1. Хэрэгцээгүй, үр ашиггүй зардлууд 2. Гэнэтийн өвчин зовлон тохиолдох 3. Шоу цэнгээн 4. Санхүүгийн боловсрол дутмаг байх 5. Тооцоолоогүй гэнэтийн зардал гарах 6. Муу зуршлууд / архи тамхи болон мөрийтэй тоглоом/

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1. Нэн тэргүүний хэрэгцээт зүйлсийн жагсаалт гаргаж түүнийхээ дагуу худалдан авалт хийдэг байх хэрэгтэй 2. Мөнгөн хадгаламжтай байх хэрэгтэй 3. Хэрэгцээгүй уулзалт, цуглаанаас татгалздаг байх хэрэгтэй 4. Санхүүгийн боловсролоо ямагт дээшлүүлж, сургалт зөвлөгөөнд тогтмол хамрагддаг байх 5. Нарийн нямбай тооцоотой байх

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Үндэсний амьдралын даатгал компани нь дараах даатгалын үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна. Үүнд: Эрүүл мэндийн, Амь насны, Тэтгэвэрийн, Хуримтлалын гэсэн нэр төрлүүд хамаарагдаж байгаа бөгөөд бүх насны хүмүүс хамрагдах, ирээдүйн эрсдлээс хамгаалагдах боломжийг үйлчлүүлэгчиддээ олгож байна. 1. Даатгуулагч та Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулснаар өрхийн гишүүдийн аль нэг нь хүндээр өвчилсөн тохиолдолд өрхийн төсөвт дарамт учруулахгүйгээр эмчлүүлж эдгэрэх, эмнэлгийн үйлчилгээг цаг алдалгүй авах боломжтой болно. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үнэ төлбөр өндөр байдаг учир оройтож хожимдолгүй даатгалдаа хамрагдах нь ирээдүйд үүсэх санхүүгийн тогтворгүй байдлаас хамгаална. 2. Даатгуулагч та Амь насны даатгалд даатгуулснаар аливаа өвчин болон гэнэтийн ослын улмаас амь нас эрсдэх тохиолдолд ар гэрт нь нөхөн төлбөр олгосноор гэр бүлийн гишүүдийг учирч болзошгүй санхүүгийн гэнэтийн эрсдэлээс хамгаална. Энэ даатгал нь үндсэн буюу амь насны даатгал, нэмэлт буюу гэнэтийн осол, эмнэлгийн мөнгөний даатгалаас бүрдэх ба амь нас, эрүүл мэндээ үнэлэн даатгуулах боломжтой юм. 3. Даатгуулагч та тэтгэврийн даатгалд даатгуулснаар нас ахих үедээ хэрэглэх санхүүгийн баталгаат эх үүсвэртэй болох боломжийг эдлэх юм. Тэтгэвэрт гарсан үедээ нийгмийн даатгалаас авах тэтгэврээс гадна нэмэлт тэтгэвэртэй байх зорилгоор мөнгөн хуримтлал бий болгох бөгөөд миний тэтгэвэртээ зориулан хуримтлуулсан хуримтлал ямар ч тохиолдолд надад болон миний үр хүүхэд, хойч үед зориулагдана. Өөрөөр хэлбэл миний үр хүүхэд, хайртай дотны хүмүүст өв залгамжлагдах боломжтой юм. 4. Урт хугацааны хуримтлалын даатгал нь хувь хүний санхүүгийн төлөвлөлтийн хамгийн найдвартай хэрэгсэл юм. Хуримтлалын даатгал нь даатгуулагч биднийг санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалахаас гадна бидний хүссэн хэмжээний хуримтлалыг бий болгодог. Хуримтлалын даатгалын ердийн хадгаламжаас ялгагдах гол онцлог нь бидний үүсгэхийг хүсч буй хуримтлалын дүнгээр бидэнд амь насны хамгаалалтыг бий болгох бөгөөд гэрээний хугацаа дуусахад даатгалын үнэлгээг зуун хувь олгодог. 5. Амьдралын даатгал нь бидний өдөр тутмын амьдралд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэж, улмаар биднийг ямарваа нэгэн аюул, осол гэнэтийн хүчин зүйлсээс найдвартай хамгаална. Даатгуулагч бид өөрт хэрэгтэй даатгалын төрлөө сонгож даатгуулснаар эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, ирээдүйд хүртэх өгөөж нь өндөр байх болно. Амьдралын даатгалдаа даатгуулж Төвшийн сайхан амьдарцгаая

Санал болгож буй нэр

Мөнх оршихуйн Даатгал

Илгээсэн: Лхагва Очир

Нэрийн тайлбар

Амьдралын урсгал үл тасрахийг бэлгэдсэн уламжлалт монгол үг ашиглав. Даатгалийн олон хэлбэр агууллагат элдэв эрсдлээс хамгаалагдаж урт удаан чанартай амьдарч насан эцэслэсэн ч таний санхүүгийн хуримтлал үр удамд тань өвлөгдөн хязгааргүй орон зайд гэрэл болон тэлсээр байх юм.Эрт үеэс хүн төрөлхтөн мөнхийн амьдралийг хүсэмжилсээр ирсэн билээ. Тэгвэл амьдралийн даатгалд оноосон миний энэ нэр таньд мөнхийн усыг олсон мэт сэтгэгдэл төрүүлж даатгуулах хүсэл зоригийг тань бадамлан асаах болно. Мөнхийн-ус-даатгал гэх нэрийг сонгох гэсэн боловч даатгалийн олон хувилбаруудийг илэрхийлж чадахгүй байсан тул дээрхи нэрийг сонголоо.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүдийг эрэмбэлбэл: 1.Өрхийн аль нэг гишүүн амь насаа алдах: Энэ нь нөхөж болшгүй зүйл юм.Монголчууд амьд явбал алтан аяганаас ус ууна гэж зүйрлэн хэлдэг. 2.Гэнэтийн осол байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд өртөх: Орчин үеийн техник,технологийн хөгжил дэвшилтэй уялдан гэнэтийн осол сүүдэр мэт даган тэлж чулуун барын сударт өгүүлснээр өглөө инээгээд гарсан хүн орой байхгүй болох нь олонтаа болжээ. Мөн сударт гудамж талбайд араатан чононууд хөлхөлдөнө хэмээсэн нь өнөө цагийн хүмүүсийн хүн чанараа гээж бие биенийхээ сайн сайхнийг ямар ч хамаагүй аргаар булаан авах шунал,тачаалийн хар хор агуулан өлөн нүдээр өнгөт орчлонг харж явах болсонийг илтгэж гэмт хэрэг,гэнэтийн эрсдлүүдийг бий болгож байна. Хүн төрөлхтөн хөгжихийн хэрээр байгаль дэлхийд халтай үйлдлүүд нь ихэсэж хариуд нь орчлон ертөнц хувьсан өөрчлөгдөж хатуу ширүүн авир гаргасаар байна.Үүнд Дэлхийн дулаарал,ган ,зуд,хар салхи,үер ус,газар хөдлөлт гэх мэт 3.Өрхийн аль нэг гишүүн хүнд өвчин тусах: Өвчин хэлж ирдэггүй хийсч ирдэг гэсэн хуучний үг бүдгэрэн баларч Анагаахын Шинжлэх ухаан хөгжин дэвшиж өвчин үүсэх үндэс шалтгаанийг судлан тогтоож эрүүл аж төрөх алтан дүрмийг танилцуулж байгаа ч улс орны хөгжлийн түвшингээс хамаарч өвчин эмгэг хүн төрөлхтний мөнхийн дайсан байсаар байна. Өвдөхөд санхүүгийн зардлаас гадна үнэлж баршгүй цаг хугацааг дэмий алддаг нь харамсалтай юм. 4.Хөдөлмөрийн чадвараа алдах нь: Амьдралын олон өнгө,амтыг үл мэдрэх дутуу заяа дундхан хүслийн илэрхийлэл юм. Үлгэрлэвэл өв тэгш амьдралийг цогцлоохоор саргүй шөнө бартаат замаар хаа хүрэхийг үл мэдэн бүдчин сажлан явахтай адил бөлгөө.

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Санхүүгийн олон эх үүсвэрээс орлого олж уялдаа холбоог нягт байлгах,хэтийн төлөвийг тооцоолж эрсдлээс хамгаалах нь өрхийн санхүүг доголдохоос сэргийлэх үндсэн зарчим юм. Санхүүгийн сахилга баттай байж хуримтлал, даатгалийн системийн өөрт ашигтай хувилбаруудыг оновчтой сонгон бүтээлчээр ашиглах нь зүйтэй.

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Хүн төрөлхтөн түүхэн хөгжлийнхөө явцад эрсдлийг хялбараар даван туулж айдас хүйдэсгүй жаргалтай амьдралыг цогцлоох арга замыг хайсаар нэг нэгнийхээ төлөө нэгдэж чадсан төгс хувилбар нь" АМЬДРАЛЫН ДААТГАЛЫН" системийг хэрэгжүүлж чадсан явдал юм.Иймд бид өөр өөрийнхөө амьдралийн нөхцөл байдал,ирээдүйг зөв үнэлэн даатгалийн олон хувилбаруудаас оновчтой сонголт хийн даатгуулах нь амар амагалан амьдралийн баталгаа болох юм. Амьдралийн даатгал нь чанартай амьдралийг эрхэмлэгч монголын ард түмнийг нэгтгэхээс гадна дэлхийн томоохон даатгалийн компанитай давхар даатгалийн системээр хамтарч ажиллаж бидний амьдралийн баталгааг хэдэн зуу дахин хувиар нэмэгдүүлж бөмбөрцгийн сайн сайхний төлөө тэмцэгч нартай нэгтгэж хүчирхэг санхүүгийн нөөц,тогтолцоог бий болгож байна.

Санал болгож буй нэр

Ард Түмний Даатгал

Илгээсэн: Лхагваа Мөнхбат

Нэрийн тайлбар

Манай улсын Бүх иргэд энэ даатгалд хамрагдаж, хамгийн шилдэг, цогц үйлчилгээтэй, үндэсний хэмжээний даатгалын компани болохыг билэгдэж "АРД ТҮМНИЙ ДААТГАЛ" - гэх энэ нэрийг танай компанид санал болгож байна.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1. Өрхийн санхүүгийн даатгал байхгүйтэй шууд хамааралтай, 2. Ажилгүйдэл, 3. Бага цалин, 4. Цалингийн, хэрэглээний зээл, лизинг, 5. Зээлжих эрхтэй картууд ... гэх мэтчилэн өрийн сүлжээнүүд, 6. Эрсдлийн даатгалын цогц систем нэвтрээгүй, олон түмэн даатгалын үр шимийг ойдгодоггүй гэх мэт эрсдлүүд байдаг.

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1. Эрсдлийн даатгалын сан бий болгох. Үүгээр дамжуулан учирч болох эрсдлүүд-(ажилгүйдэл, өрийн дарамт... гэх зэрэг олон шалтгаан бий)-дээр даатгалын сан байгуулж ажиллах; 2. Даатгалын үр шимийг олон нийтэд сайтар таниулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах; 3. Өрхийн санхүүгийн даатгалыг нэвтрүүлэх; 4. Иргэд нийгмийн даатгалыг дуртай дургүй төлдөг. Дийлэнх нь төлөх ч дургүй байдаг. Учир нь 65 хүрч тэтгэвэрт гарна, тэгээд даатгалын үр шимийг хүртэнэ гэдэг нь дэндүү өөрөө эрсдэлтэй зүйл. Тэгээд ч үр өгөөж нь дэндүү бага шүү дээ. Улс нийгмийн даатгал нэртэй татвар авч байна гэдэгтэй хүн бүр санал ийлдэг. Тэхээр үүнтэй ижил төрлийн хэрнээ арай шинэчилсэн, сайжруулсан, сайн дурын даатгалын систем нэвтрүүлж " төр"-тэй өрсөлдөж яагаад болохгүй гэж! Жишээ нь: эрсдлийн даатгал гэдэг ч юмуу тусгайлсан нэр өгөөд үр шим өгөөжийг нь өндөр байлгах, өвлүүлж болох, өөр олон олон шинэ боломжид хамрагддаг байх гэх мэтчилэнгээр шинэлэг даатгалын сисмем нэвтрүүлэх нь зүйтэй байх.

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

"Ард түмний даатгал" ХХК нь Эрсдлийн даатгалын сан байгуулж, даатгалын үр шимийг иргэд, олон нитэд таниулж сурталчилсанаар өрх бүр энэ даатгалд хамрагдаж санхүүгийн байдал нь тогтворжиж эхлэх үндэс болно. Тухайлбал: Дээр миний дурьдсанчлан өрхийн амжиргаанд нөлөөлдөг бодит эрслүүдээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалагдаг үндэс суурь нь эрсдлийн даатгалын цогцүйлчилгээг иргэдэд илүү сайн таниулж ойртуулах явдал гэж үзэж байна. Ингэхдээ иргэдийн сайн мэддэг буюу албан хүчээр гэж хэлж болохоор хамрагдаж байгаа жолоочийн хариуцлагын даатгал, эд хөрөнгийн даатгал, нийгмийн даатгал нэсэн 3 төрлийн даатгалын үйлчилгээнд тулгуурлан боловсруулалт хийж сайжруулж шинэчилж нэвтрүүлэх нь зүйтэй болов уу. Ингэхдээ " Эрсдлийн даатгал"-ын сан байгуулж энэ даатгалын багц үйлчилгээнд иргэд хамрагдсанаар өрхийн амжиргаа хэрхэн дээшлэх вэ гэдэг тал дээр анхаарч олон олон шинэ боломжуудад хамрагддаг байхаар төлөвлөн төслөө боловсруулж , сайтар таниулж хэрэгжүүлбэл үр дүнтэй төсөл болж хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Даатгалын салбарын нэг дутагдалтай тал нь иргэдийн мэдлэг боловсролд анхаардаггүй, албан журмаар хамруулах гэсэн оролдлого, мөн үйлчилгээ авах гэсэн иргэдэд хүнд суртлын хэлбэрийг харуулдагт иргэд бухимдалтай байдаг. Тухайлбал: даатгал нь даатгалын мөнгөө авчихаад үйлчилгээ авах гэсэн нөхөн төлбөрөө авах гэсэн иргэдэд хүлээлт үүсгэдэг гэсэн үг. Үүнийг халах хэрэгтэй, " Эрсдлийн даатгалын сан"- гаар үйлжлүүлж байгаа иргэддээ хүрч үйлчилдэг, тэдэнд байнга мэдлэг мэдээ мэдээлэл онлайнаар өгдөг тийм шинэлэг үйлчилгээг нэвтрүүлэх юм бол иргэд ч таатай хүлээж авна. Өрхийн санхүү ч үүнийг дагаад тогтвортой байна, иргэд ч даатгалын үйлчилгээг илүү сонгож хэрэглэх болно. Хэзээ үр шимээ хүртэхийг мэдэхгүй нийгмийн даатгалыг хүчээр төлж суухаар үр шим нь өндөр хэрнээ олон боломжоор хангагдсан иргэдэд хүрч үйлчилдэг шинэлэг даатгалын систем болох "Эрсдлийн даатгалын сан"-г нэвтрүүлэхийг АРД ТҮМЭН хүсч хүлээж байгаа гэдэгт итгэдэг. Ингээд төгсгөлд нь ард түмнээ бодсон "АРД ТҮМНИЙ ДААТГАЛ"- компанийнханд ажлын өндөр амжилт хүсье.

Санал болгож буй нэр

Бодь Мөрийн Даатгал

Илгээсэн: Амгалан Байгалмаа

Нэрийн тайлбар

"Бодь мөрийн зэрэг" буюу "Гэгээрэлд хүрэх зам" хэмээх утга бүхий уг бүтээл нь Богд Зонховын 18 боть бүтээлийн хамгийн алдартай нь юм. Амьдралын даатгалын гол санал болгож буй бүтээгдэхүүн болох амь нас, эрүүл мэндийн даатгалын зорилго нь хамрагдаж буй хүмүүсийн амьдралдаа хандах хандлагыг энэхүү бүтээл мэт өөрчлөх идтэй гэж бодож сонголоо. Бодь мөрийн зэрэг бол яг л христийн шашинтны библи мэт, муслим шашинтны коран судар мэт буддын гүн ухааны хамгийн энгийн, амьдралдаа хэрэгжүүлж чадах сургааль,зарчим юм. Түүн шиг л хүн бүр амьдралдаа хийж, хэрэгжүүлж чадах энгийн хэрэглээ нь амьдралын даатгал юм гэсэн санааг агуулна. Хүн бүрийн эцсийн зогсоол бол үхэл. Тэр хүртэлх зам тань гэрэл гэгээтэй, харамсахгүйгээр яаж туулах вэ гэдгийг заадаг шиг амьдралын даатгал ч мөн ирээдүй болон үлдэгсэддээ санаа зовохгүй сэтгэл амар байх тэр үнэ цэнийг өгнө гэсэн утгыг илэрхийлнэ.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

Өвчин Гэнэтийн осол Гал, усны аюул Гэр бүл, ойрын хүрээллийн үхэл, зовлон Төсөвлөгдөөгүй гэнэтийн зардал Ажлын байраа алдах, ажлаас халагдах Хувийн бизнес эрсдэлд орох, дампуурах Өр, зээл Хөдөлмөрийн чадвараа алдах

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Бүх төрлийн даатгал Бүх төрлийн хадгаламж Тогтмол орлогуудын найдвартай эх үүсвэр Санхүүгийн сахилга бат Төлөвлөх, төсөвлөх

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Тогтмол бага зардлаар ирээдүйд бий болох гэнэтийн санхүүгийн эрсдлийг гарз хохирол багатайгаар даван туулах, ирээдүйд олох тогтмол орлогын эх үүсвэрийг бий болгох боломжтой. Өрх толгойлсон эцэг эх хэрвээ хөдөлмөрийн чадвараа алдвал яах вэ? Үр хүүхдээ ямар санхүүгийн эх үүсвэрээр тэжээх вэ? Гэнэт осолд ороод, удаан хугаацаанд хүнд өвчинд нэрвэгдвэл яах вэ? Бүр цаашлаад нас барвал яах билээ? Ардаа шаналал, сэтгэлийн зовнилтойгоор амь тасрах нь Монгол хүний хувьд сүнс нь амирлахгүй, төрлөө олохгүйн шалтгаан, энэ болон хойд насны хүсэшгүй зовлон, мэдрэмгүй айдас билээ. Тэгвэл энэ бүхнийг хэрхэн гэтлэх вэ? Ирээдүйд ирэх энэ эрсдлийг яаж шийдэх билээ. Тэр үед хэрэглэнэ гэж хадгаламж хуримтлалдаа найдах уу? Хэрвээ хуримтлал үүсгэж амжаагүй бол яах вэ? Амжсан байлаа ч хангалтгүй бол яах билээ? Үр хүүхэд нь амь, аиьдралаа аваад явах насанд хүртэл хүрэлцэхгүй бол яах вэ? Өөрсдийгөө аваад явах амьдралын ухаанд нь найдах уу? Энэ хүртэл бий болгосон мэдлэг, оюунд нь найдах уу? Үлдэж буй аав, ээж, ах дүү, хамаатан садан нь сайхан сэтгэлээр туслана гэж найдах уу? Энэ бүхнийг л цогцоор нь шийдэх гэж амьдралын даатгал байдаг. Та хэр эрт ухаарна тэр хэрээр ирээдүйд учрах санхүүгийн эрсдлээс гэр бүлээ хамгаалж чадна. Өнөөдрийн өөхнөөс маргаашийн уушги гэдэг ард түмний ам дамжсан сургааль үг бий. Өдөр болгон харганы ноосыг түүж цуглуулсаар өргөө гэрийнхээ эсгийг хийлээ гэдэг шиг өнөөдөртөө олж чадаж буй санхүүгийн чадвараасаа багаханыг зарцуулаад ирээдүйн эрсдлээ сэтгэл амар шийдээрэй. Амьсгал тасрах тэр мөчид гэгээрэлд хүрэх зам мөрийг туулсан байя, Амьдын хагацал үзэж буй гэр бүлдээ харин амьдралын даатгалын гэрээ(слэл)үлдээсэн байя.

Санал болгож буй нэр

Үндэсний Дархлаа Даатгал

Илгээсэн: Гантөмөр Мөнхзул

Нэрийн тайлбар

Дархлаа гэдэг нь эх хэлний тайлбар толинд өвчнөөс хамгаалах шингэн гэж тайлбарласан харин миний гаргаж буй санаа бол Амьдрал дээр хүмүүсийн дунд аливаа эрдлээс өөрийгөө хамгаалах тулгарсан тохиолдолд түүнийг даван туулах чадвар юм. Түүнийг Үндэсний дархлаа даатгал хэмээн холбож Монгол үндэстэн даяараа энэхүү даатгалд хамрагдсанаар аливаа учрах санхүүгийн эрдлээс өөрийгөө болон гэр бүлээ хамгаалж чадах юм.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1.Ажлаас халагдах цомотголд орох 2.Өрхийн гишүүд өвдөх (Жишээ нь: Ханиад төрөл бүрийн халдварт өвчин хортой хоргүй хавдар гэх мэт ямар ч төрлийн хэлбэрээр өвдсөн тохиолдолд эм тариа эмнэлэг шинжилгээ гэсээр эдийн засаг өрхийн санхүүг ихээхэн доголдуулах нь бий) 3. Томоохон баяр тэмдэглэж өнгөрүүлэх ( Цагаан сар, Улсийн баяр, Мартын 8, Цэргийн баяр, Эх үрсийн баяр, гэх мэт олон зуу гаруй баяруудыг монгол түмэн тэмдэглэж заншжээ энэхүү баяр болгонд их бага хэмжээгээр санхүүгээ үрж хэсэг хугацаанд эдийн засаг санхүүгээ унагах нь бий 4. Хэт үнэтэй зүйлс хэрэглэх ( Ижил төрлийн хямд өртөг бүхий зүйлсийг авах боломжтой мөртлөө хүмүүсийн хэрэглээг дуурайж үнэтэйг нь түлхүү хэрэглэх сонирхолтой болж байгаа нь орлогоосоо илүү зарлага нь их болж энэ нь санхүүд ихээхэн нөлөөлөгч хүчин зүйл юм) 5. Гэнэтийн осол гэмтэл ( Гэнэтийн осол аваар авто болон ахуйн гэмтлээс шалтгаалж хөдөлмөрийн чадвараа алдах хүртэл энэ тохиолдолд эдийн засаг төдийгүй санаа уналтад ордог ) 6. Санхүүгийн тооцоогүй байдал ( Тухайн авч хэрэглэж буй зүйлийн үнэ өртөгийн сайн тооцож судлаагүйн дээр өдөр тутмын хэрэглээгээ хянадаггүйн улмаас үүсэх эрсдэл юм)

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1.Өрхийн орлого зарлагыг хянаж байх (Энэхүү арга нь ихээхэн боломжит арга өрхийн орлого зарлагыг хянаснаар түүнийг засаж залруулах арга замыг олж шийдэлд хүрэх боломжтой) 2. Хэрэгцээгүй зүйлд мөнгө үрэхгүй байх (Үнэхээр шаардлагагүй зүйлд хэрэгцээгүй мөнгө урсгахгүй байх энэ нь эргээд өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах болно) 3. Өрхийн хуримтлал үүсгэх ( Аливаа эрсдэлээс сэргийлж өрхийн гишүүд хуримтлал үүсгэж түүнийгээ санхүү доголдсон үедээ хэрэглэх нь хүнд байдлаас гарах боломжтой давуу тал бүхий арга болох юм) 4. Санхүүгийн эрсдэлээ сурьдчилан сэргийлж даатгалд хамрагдах ( Даатгалд хамрагдсанаар ямарваа нэг эрсдэлээс өөрийгөө болон өрх гэр бүлээ хамгаалж буй хамгийн эерэг давуу тал бүхий арга юм)

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Хүний амьдралд янз бүрийн гэнэтийн эрсдэл тохиолддог . Тэр бүрт түүнийг даван туулах санхүүгийн туслах байх нь зүйтэй амьдарлын даатгал эрсдэл бүрийг тань даван туулах боломжийг таньд олгох болно. Айл өрх бүхэн амьдарлын даатгалд хамрагдсанаар эрсдэлээс өөрийгөө болон гэр бүлээ хамгаалах бүрэн боломжтой болох юм .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Санал болгож буй нэр

Амин Булаг Даатгал

Илгээсэн: Хорлоо Сүхжаргал

Нэрийн тайлбар

Ирээдүйд үүсэж болзошгүй сөрөг үр дагавар нөлөөнөөс сэргийлэх, хүний эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болох эрсдэлээс хамгаалах, нөхөн төлөх, хор хохиролыг арилгах, даван туулахад туслах цорын ганц, зайлшгүй хэрэгцээтэй, байнгын оргилох ундарга байна гэсэн утга бүхий компаний нэр

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1. Ажилгүйдэлд өртөх 2. Ахуйн осолд орох 3. Эрүүл мэнд доройтох (гэнэтийн осол, амь нас эрүүл мэндээрээ хохирох, хөдөлмөрийн чадвараа алдах) 4. Байгалийн гамшигт үзэгдэлүүд, гал усны аюул тохиолдох 5. Урт, богино хугацааны өндөр хүүтэй зээлийн дарамтанд орох 6. Санхүүгийн төлөвлөлтгүй байдал, үр өгөөжгүй зарлага гаргах 7. Мөнгөн хуримтлал үүсгээгүй болон даатгалд хамрагдаагүй байх 8. Өсөн нэмэгдэх хорт зуршлуудад донтох (архи тамхины хэт хэрэглээ, мөрийтэй тоглоом) 9. Гэр бүл салалт, үр хүүхдийн хүмүүжлийн доголдол 10. Гэр бүлийн гишүүдийн хамтын зорилго, нэгдсэн төлөвлөгөөгүй байдал

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1. Өрхийн санхүүг төлөвлөх, нэгдсэн зохицуулалтыг ухаалаг хийх - Өрхийн төсвийн дэвтэр хөтлөх, сар бүр тогтмол зардал (орон байрны түрээс, цахилгаан эрчим хүч, усны зардал, интернэт, даатгал) болон урсгал зардлуудыг ( хоол хүнс, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, хувцас, утасны төлбөрболон бензин эсвэл нийтийн тээврийн тасалбар) бүртгэх, өр төлбөрөөс зайлсхийхийн тулд нарийвчилсан зардлаа баримтжуулах, хянах - Картын төлбөр нь хяналт суларч, үргүй худалдан авалт хийхэд хүргэж болзошгүй томоохон сул талтай учир аливаа урсгал зардлын төлбөрийг бэлэн мөнгөөр төлөх, зөвхөн түрийвчэндээ байгаа хэмжээгээр л зарцуулах. - Өндөр үнэтэй, онц шаардлагагүй зүйлсийн худалдан авалтаас зайлсхийх, - Өрхийн хэрэглээний ус, цахилгааны зарцуулалтыг хэмнэх 2. Хуримтлал үүсгэх, бэлэн мөнгөний хадгаламжтай байх - Урт хугацааны өндөр хүүтэй зээлээс татгалзах. - Бодит бус эрсдэлтэй худалдаа наймаанаас зайлсхийх - Өрхийн санхүүгийн чадавхийг боломжит олон эх үүсвэрээс бүрдүүлэх, нэмэлт орлогын арга замыг эрэлхийлэх - Ирээдүйд үнэ цэнэ нь өсөх хувьцаанд хөрөнгө оруулах 3. Даатгалд зайлшгүй хамрагдсан байх - Болзошгүй эрсдлийн улмаас үүсэх хохирлыг бууруулж, санхүүгийн хамгаалалт үүсгэнэ. - Нийгмийн тэтгэмжинд хамрагдах, санхүүгийн туслалцаа авах 4. Эрүүл зөв амьдрах - Эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамрагдах, - Идэвхтэй амьдрах, спортоор хичээллэх, зөв хооллох 5- Байнгын тогтмол орлого бүхий баталгаатай ажлын байртай байх - Ажил мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх - Мэдлэг боловсролоо байнга хөгжүүлэх - Улам бүр дадлагажих туршлагажих

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

- Иргэдийг эрүүл мэндийн даатгал ба эд хөрөнгийн даатгалд хамруулах хөтөлбөрийг дэс дараатай, тогтмол хэрэгжүүлэх, даатгалд хамрагдахын ач холбогдолыг тайлбарлан таниулах, - Өрх гэрийн санхүүгийн боловсрол олгох, өрхийн төстийг хөтлөхөд сургалтын арга хэмжээг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах, - Албан байгууллагын удирдлага, ажил олгогчтой хамтран тухайн ажлын онцлоготой уялдан урт болон улирлын чанартай, уян хатан төрөл бүрийн даатгалын нэмэлт үйлчилгээг үзүүлэх (жишээ нь; барилгын салбар) - Банк санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, өрхийн хуримтлал үүсгэхэд зөвлөх, сурталчлах - Татвар хөнгөлөлт болон бусад урамшууллын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх - Биет, сэтгэл санааны эсвэл санхүүгийн сөрөг нөлөө үүсгэж болох нөхцөл байдал, үйл явдалд хүргэж болзошгүй хүчин зүйлүүдийн тооцсон тайлбар таниулга илүүтэй хийх - Гадаад улс оронд богино хугацааны аялал жуулчлалд явж байгаа хүмүүсийг даатгалд илүү хамруулахын тулд үйлчилгээг ойртуулах

Санал болгож буй нэр

Khastulga Khastulga Даатгал

Илгээсэн: Gelegjamts Oigonmunkh

Нэрийн тайлбар

Khas ni aj zargal eruul enhiig belegddeg,tulga mongoliin ertnii gal golomtoo badruulah erhem nandin ulamjlal,khastulga ni mash belegsheeltei goy ner ym khastulga,khastulga,khastulga,goy goy goy ner ner ner ner ner khas khas khas khas khas khas tulga tulga tulga tulga daatgal daatgal daatgal daatgal iluu iluu iluu iluu iluu iluu iluu az az az az az az az az az az az az az az az az od od od od od od od az az az az az az od od od od od od od od az az az az az az az az az az od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az az od od od od od od od od az az az az az az az az az od od od od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az az az od od od od od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az az az az az az od od od od od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az od od od od odbod od od od od od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az az az od od od od od od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az od od od od od od od od od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az az az az az od od od od od od od od od od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az az az az od od od od od od od od od od od od od od az az az az az az az az az az az az od od od od od od od od od od od od od od od od od od

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

Tuluvluugui zardal,bayr naadam,zugaa tsengel,uvchin tusah,em tariand mungu zarah,muriitei togloh,mashin ewdreh,ger buliin ul oilgoltsol,utasaa hayj geeh,avaari hiih avaart oroh,

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Hadgalamj mun iluu zuild mungu zarahgui,sariin zardaliig bagasgah arga zamiig erelhiileh

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Daatgald hamruulj

Санал болгож буй нэр

АШИД амьдралын Даатгал

Илгээсэн: Аюурзана Ариунболд

Нэрийн тайлбар

АШИД гэдэг үг нь Монгол хэлний их тайлбар тольд тайлбарлснаар өнө мөнх, үүрдийн гэсэн утгатай. Эрт дээр үеэс Монголчууд үүрдийн, мөнхийн гэдэг үгийн оронд Ашид гэдэг үгийг түгээмэл ашиглаж ирсэн байдаг бөгөөд амны бэлгээс ашдын бэлгэ, ариун явбал ашид тустай зэрэг хэлц үг ч элбэг байдаг. Мөн зурхайд ашдын одны жил гэж дэлхий нарыг тойрох хугацааг, ашдын одны хоног гэж дэлхий тэнхлэгээ нэг эргэх хугацааг нэрлэж иржээ. Үүнтэй утга ижлээр "Ашдын амьдрал" гэвэл хүний нэг насны амьдралыг нэрлэж болохоор байна. Ашдын амьдралын даатгал гэдэг нэр нь шууд утгаараа мөнхийн амьдралын даатгал гэсэн утгатай эртний Монгол үгийг агуулсан нэр бөгөөд далд утгаараа нэг насны амьдралын даатгал гэсэн утгатай болно.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1. Өрхийн санхүүгийн сахилга бат сул байх 2. Өрхийн санхүүг цөөн эх үүсвэрээс бүрдүүлэх 3. Өрхийн санхүү аль нэг гишүүнээсээ хэт хамааралтай байх 4. Төр засгийн буруу шийдвэр 5. Өрхийн гишүүн хүнд өвчинд өртөх 6. Ирээдүйн санхүүгийн эрсдэлд бэлтгэлгүй байх

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1. Бэлэн мөнгөний хадгаламжтай байх 2. Ирээдүйд үнэ цэнэ нь өсөх хувьцаанд хөрөнгө оруулах 3. Ердийн болон амьдралын даатгалд хамрагдсан байх 4. Санхүүгийн боловсролоо сайжруулж санхүүгийн сахилга баттай байх 5. Өрхийн санхүүг өөрийн боломжит хэмжээнд олон эх үүсвэрээс бүрдүүлэх

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Үндэсний амьдралын даатгал /Ашид амьдралын даатгал/ компани нь Эрүүл мэндийн, Амь насны, Тэтгэвэрийн, Хуримтлалын гэсэн даатгалын төрлүүдээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд бүх насны хүмүүс хамрагдах, ирээдүйн эрсдлээс өнөөдөр хамгаалагдах боломжийг олгож байна. 1. Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулснаар өрхийн гишүүдийн аль нэг нь хүндээр өвчилсөн тохиолдолд өрхийн төсөвт дарамт учруулахгүйгээр эмчлүүлж эдгэрэх боломжтой болно. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үнэ төлбөр өндөр байдаг учир оройтож хожимдолгүй даатгалдаа хамрагдах нь ирээдүйд үүсэх санхүүгийн тогтворгүй байдлаас хамгаална. 2. Амь насны даатгалд даатгуулснаар аливаа өвчин болон гэнэтийн ослын улмаас амь нас эрсдэх тохиолдолд ар гэрт нь нөхөн төлбөр олгосноор гэр бүлийн гишүүдийг учирч болзошгүй санхүүгийн гэнэтийн эрсдэлээс хамгаална. Энэ даатгал нь үндсэн буюу амь насны даатгал, нэмэлт буюу гэнэтийн осол, эмнэлгийн мөнгөний даатгалаас бүрдэх ба амь нас, эрүүл мэндээ үнэлэн даатгуулах боломжтой юм. 3. Тэтгэврийн даатгал нь нас ахих үедээ хэрэглэх санхүүгийн баталгаат эх үүсвэртэй болох боломжийг бүрдүүлдэг. Тэтгэвэрт гарсан үедээ нийгмийн даатгалаас авах тэтгэврээс гадна нэмэлт тэтгэвэртэй байх зорилгоор мөнгөн хуримтлал бий болгох бөгөөд миний тэтгэвэртээ зориулан хуримтлуулсан хуримтлал ямар ч тохиолдолд надад зориулагдана. Өөрөөр хэлбэл миний үр хүүхэд, хайртай дотнын хүмүүст өв залгамжлагдана. 4. Урт хугацааны хуримтлалын даатгал нь хувь хүний санхүүгийн төлөвлөлтийн хамгийн найдвартай хэрэгсэл юм. Хуримтлалын даатгал намайг санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалахаас гадна таны хүссэн хэмжээний хуримтлалыг бий болгодог. Хуримтлалын даатгалын ердийн хадгаламжаас ялгагдах гол онцлог нь миний үүсгэхийг хүсч буй хуримтлалын дүнгээр надад амь насны хамгаалалтыг бий болгох бөгөөд гэрээний хугацаа дуусахад даатгалын үнэлгээг 100% олгодог. 5. Амьдралын даатгал санхүүгийн тогтвортой байдлын түшиг тулгуур нь юм.

Санал болгож буй нэр

Амгалан Оршихуйн Даатгал

Илгээсэн: Содномцэрэн Бат-Эрдэнэ

Нэрийн тайлбар

Эрүүл энх, айх аюулгүй амар жимэр амьдрах

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

Гэнтийн бие болох эд хөрөнгийн эрсдлүүд.

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Хуримтлал болон даатгал хамрагдах

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.Хүний амьдрал гэнтийн болон гэнтийн бус шалтгаанаас эд хөрөнгө эрүүл мэндээрээ эрсдэх олон зүйл бий.Эрсдэлийг хаах нь хадагламж болон даатгал.